3. Onko "naisen euro on 84 senttiä" tasa-arvoisesti laskettu?

Paljon tuota virallista palkkaerolaskelmaa lähemmäksi tasa-arvomielessä osuvat neljä tamperelaista työelämän tutkijatohtoria Satu Ojala, Pasi Pyöriä, Hanna-Mari Ikonen ja Tuija Koivunen Pasi Pyöriän toimittamassa kirjassa ”Työelämän myytit ja todellisuus”, jossa he ovat laskeneet, että vuonna 1999 naiset ansaitsivat tehtyä työtuntia kohden laskettuna 99 % miesten ansioista. Tässä prosenttiluvussa ei ole kuitenkaan huomioitu ylitöiden erilaisuutta, erilaisen eläke-etuuden vaikutusta ja siinäkin laskelmassa ovat mukana ei-syrjivät palkanosat.

"Naisen euro on 84 senttiä" ei ole tasa-arvoisesti laskettu sillä se sotii tasa-arvomielessä seuraavia Suomea velvoittavia kansainvälisiä sopimuksia (EU, YK ja ILO) vastaan:

1. EU:n perussopimus (Rooma § 141, Lissabon § 157) sanoo:”a) palkka, joka maksetaan työn tuloksen perusteella, lasketaan saman mittayksikön mukaan; b) palkka, joka maksetaan työhön käytetyn ajan perusteella, on sama samasta tehtävästä.” Kohta a) viittaa urakka-, provisio-, tulos-, tuotantopalkkioihin, joiden vaikutus on poistettava tasa-arvoisesta palkkavertailusta ja kohta b) viittaa, että enemmän työtunteja tekevälle on maksettava enemmän samalla periaatteella kuin osa-aikaisen palkka lasketaan tehtyjen työtuntien suhteessa. Rooman sopimus (1957), pykälä 141. URL: https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/ce32120061229fi00010331.pdf. 


2. EU-komission oikeudellinen pääosasto kertoo julkaisussaan  Tackling the gender pay gap in the European Union” tuosta laskutavasta näin: ”In the EU, the gender pay gap is referred to officially as the ‘unadjusted gender pay gap’, asit does not take into account all of the factors that impact on the gender pay gap, such as differences in education, labour market experience, hours worked,type of job, etc.” https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c8ed6c6f-ce80-481b-8915-d95faf885514/language-en

3. EU-komission pääoikeudellinen osasto sanoo, että palkkaero on laskettava tuntipalkasta.

EU justice (2016) European Comission: Gender Pay Gap Quiz. URL: ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/files/quiz_gpg_uk.ppt

4. EU-parlamentin päätöslauselma 2008/2012(INI) sanoo, että tuntipalkka on laskettava käyttämällä tehtyjä työtunteja jakajana ja otettava lisäksi huomioon miesten ja naisten erot kvalitatiivisessa tuottavuudessa: ”G. katsoo, ettei palkkaero perustu pelkästään bruttotuntipalkkojen eroihin, vaan että pitäisi ottaa huomioon myös yksittäiset palkat, ammatillinen osaaminen, työn organisointi, ammatillinen kokemus ja tuottavuus, joita on arvioitava ei vain määrällisesti (fyysiset läsnäolotunnit työpaikalla) vaan myös laadullisesti, …”

EU parlamentti (2008) Päätöslauselma 2008/2012(INI) (2008), kohta G.n URL: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0544+0+DOC+XML+V0//FI

5. Samapalkkaisuusdirektiivi 2006/54/EY sanoo johdannon kohdassa 13: ” Yhteisöjen tuomioistuin määritteli asiassa C-262/88 17 päivänä toukokuuta 1990 antamassaan tuomiossa, että kaikenlaiset työeläkkeet muodostavat osan palkasta perustamissopimuksen 141 artiklan mukaisesti.”

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0054&from=LV

6. ILO 100-sopimus sanoo, että ei-syrjiviä palkanlisiä ei saa ottaa mukaan palkkaerovertailuun.

3 artikla 1. Mikäli siten voidaan helpottaa tämän sopimuksen täytäntöönpanemista, on ryhdyttävä toimenpiteisiin, jotka edistävät työtehtävien objektiivista arvostusta suoritettavana olevan työn perusteella. 2. Tässä arvostuksessa käytettävistä menetelmistä saavat päättää palkkaperusteiden määräämisestä vastuussa olevat viranomaiset tai, milloin sellaiset perusteet määrätään työehtosopimuksissa, näiden sopimusten osapuolet. 3. Palkkaeroja, jotka vastaavat, työntekijän sukupuolta huomioon ottamatta, tällaisen objektiivisen arvostuksen perusteella todettuja eroavuuksia suoritettavana olevassa työssä, ei ole pidettävä samanarvoisesta työstä miehille ja naisille maksettavan saman palkan periaatteen vastaisina.

ILO 100 Yleissopimus (1951) Samanarvoisesta työstä miehille ja naisille maksettava sama palkka Voimaantulopäivä 23.5.1953. Suomi on ratifioinut yleissopimuksen vuonna 1963. URL: https://tem.fi/documents/1410877/2971009/ilo_yleissopimukset.pdf/995fef91-ccf5-4a3e-ada1-82c836cd347f

7. YK ja ILO kysyivät:  ”Why Gender Pay Gap?” Ja vastasivat: ” Characteristics of individuals and of the organizations; Educational level and field of study; Work experience and seniority; Number of working hours;  Size of organization and sector activity”.

YK (2011) Webinaari verkossa http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/@emp_ent/@multi/documents/meetingdocument/wcms_156288.pdf

PALUU