5. Miten sukupuolten palkkaero tulee laskea, jotta se olisi tasa-arvoisesti laskettu?

Eräät kansainväliset sopimukset ja kansainvälisen oikeuden päätökset kertovat selvästi, mitkä palkan muodostukseen vaikuttavat tekijät tulee ottaa huomioon tasa-arvoisessa palkkavertailussa.

Tässä muutamia tärkeimpiä:

A. EU:n perussopimus (Rooman sopimus § 141, Lissabonin sopimus § 157):

”a) palkka, joka maksetaan työn tuloksen perusteella, lasketaan saman mittayksikön mukaan; b) palkka, joka maksetaan työhön käytetyn ajan perusteella, on sama samasta tehtävästä.”

B. Samapalkkaisuusdirektiivi 2006/54/EY sanoo johdannon kohdassa 13: ” Yhteisöjen tuomioistuin määritteli asiassa C-262/88 17 päivänä toukokuuta 1990 antamassaan tuomiossa, että kaikenlaiset työeläkkeet muodostavat osan palkasta perustamissopimuksen 141 artiklan mukaisesti.”

C. Direktiiviä täydentää EU-parlamentin päätöslauselma 2008/2012(INI), joka sanoo, että vertailtava tuntipalkka on laskettava käyttämällä tehtyjä työtunteja jakajana ja otettava lisäksi huomioon miesten ja naisten erot kvalitatiivisessa tuottavuudessa.

D. ILO 100-sopimus sanoo, että ei-syrjiviä palkanlisiä ei saa ottaa mukaan palkkaerovertailuun.

E. EU-tuomioistuimen päätös Jämo C-236/98) sanoo, ettei yötyölisää (Huom: ei-syrjivä palkanosa) ei saa ottaa mukaan palkkaerovertailuun.

Tasa-arvovaltuutettu sanoo verkkosivullaan: ”Tasa-arvolain esitöiden mukaan hyväksyttäviä syitä palkkaeroille voivat olla ainakin henkilön koulutus, ammattitaito, aloitteellisuus ja sopivuus vaativampiin tehtäviin. Myös ammattitaitoisen työvoiman tarjonnan niukkuudesta johtuva kilpailutilanne voi olla tällainen syy.” 

Huomaamme, että yhtään tasa-arvoista sukupuolten välistä palkkaerovertailua ei ole tehty Suomessa, tuskin muuallakaan. 

PALUU